Compromís de futur

Sostenibilitat Coopecarn

Considerem el medi ambient, la protecció i conservació del nostre entorn, com un element indispensable per al bon funcionament de les nostres activitats. Per aquest motiu preservar-lo s’ha convertit en un factor primordial per al desenvolupament dels nostres processos productius.

Actuem com una empresa socialment responsable; i no només complim amb la legislació vigent en sostenibilitat ambiental, sinó que anem més enllà dels requisits legals tot establint protocols propis.

Anem més enllà dels requisits legals i establim protocols propis MTD (Millores Tècniques Disponibles).

Treballem cada dia per optimitzar el consum d’aigua mitjançant mesures de reutilització. Reciclem per mitjà de la recollida selectiva Reduïm el consum energètic i la generació de residus. Promovem l’educació ambiental i les bones pràctiques tant amb la plantilla com amb els proveïdors.

Anem més enllà dels requisits legals i establim protocols propis MTD (Millores Tècniques Disponibles)